فیتینگ پنوماتیک EMC

فیتینگ پنوماتیک EMC

فیتینگ پنوماتیک EMC

 

فیتینگ مستقیم پنوماتیک emc

فیتینگ مستقیم پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ مستقیم پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPC04-01G

ZPC04-02G

ZPC06-01G

ZPC06-02G

ZPC06-03G

ZPC06-04G

ZPC08-01G

ZPC08-02G

ZPC08-03G

ZPC08-04G

ZPC10-01G

ZPC10-02G

ZPC10-03G

ZPC10-04G

ZPC12-01G

ZPC12-02G

ZPC12-03G

ZPC12-04G

ZPC14-02G

ZPC14-03G

ZPC14-04G

ZPC16-02G

ZPC16-03G

ZPC16-04G


فیتینگ مستقیم آلن خور emc

فیتینگ مستقیم آلن خور EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

فیتینگ مستقیم آلن خور ئی ام سی مدل :

ZPOC04-01G

ZPOC04-02G

ZPOC06-01G

ZPOC06-02G

ZPOC06-03G

ZPOC06-04G

ZPOC08-01G

ZPOC08-02G

ZPOC08-03G

ZPOC08-04G

ZPOC10-01G

ZPOC10-02G

ZPOC10-03G

ZPOC10-04G

ZPOC12-01G

ZPOC12-02G

ZPOC12-03G

ZPOC12-04G


فیتینگ مستقیم مادگی پنوماتیک emc

فیتینگ مستقیم مادگی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ مستقیم مادگی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPCF04-01G

ZPCF04-02G

ZPCF06-01G

ZPCF06-02G

ZPCF06-03G

ZPCF06-04G

ZPCF08-01G

ZPCF08-02G

ZPCF08-03G

ZPCF08-04G

ZPCF10-01G

ZPCF10-02G

ZPCF10-03G

ZPCF10-04G

ZPCF12-01G

ZPCF12-02G

ZPCF12-03G

ZPCF12-04G

ZPCF14-02G

ZPCF14-03G

ZPCF14-04G

ZPCF16-02G

ZPCF16-03G

ZPCF16-04G


فیتینگ مستقیم تابلویی مادگی emc

فیتینگ مستقیم تابلویی مادگی EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

فیتینگ مستقیم تابلویی مادگی ئی ام سی مدل :

ZPMF04-01G

ZPMF04-02G

ZPMF06-01G

ZPMF06-02G

ZPMF08-01G

ZPMF08-02G

ZPMF08-03G

ZPMF08-04G

ZPMF10-01G

ZPMF10-02G

ZPMF10-03G

ZPMF10-04G

ZPMF12-01G

ZPMF12-02G

ZPMF12-03G

ZPMF12-04G


رابط شیلنگ خور تابلویی پنوماتیک emc

رابط شیلنگ خور تابلویی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : M12*1 , M14*1 , M16*1 , M20*1 , M22*1

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

رابط شیلنگ خور تابلویی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPM04

ZPM06

ZPM08

ZPM10

ZPM12


فیتینگ مستقیم شیلنگ خور پنوماتیک emc

فیتینگ مستقیم شیلنگ خور پنوماتیک EMC

سایز نری فلزی : 6 و 8 و 10 و 12

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10

فیتینگ مستقیم شیلنگ خور پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPGJ06-04

ZPGJ08-04

ZPGJ08-06

ZPGJ10-06

ZPGJ10-08

ZPGJ12-06

ZPGJ12-08

ZPGJ12-10


فیتینگ زانویی پنوماتیک emc

فیتینگ زانویی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ زانویی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPL04-01G

ZPL04-02G

ZPL06-01G

ZPL06-02G

ZPL06-03G

ZPL06-04G

ZPL08-01G

ZPL08-02G

ZPL08-03G

ZPL08-04G

ZPL10-01G

ZPL10-02G

ZPL10-03G

ZPL10-04G

ZPL12-01G

ZPL12-02G

ZPL12-03G

ZPL12-04G

ZPL14-02G

ZPL14-03G

ZPL14-04G

ZPL16-02G

ZPL16-03G

ZPL16-04G


فیتینگ زانویی مادگی پنوماتیک emc

فیتینگ زانویی مادگی پنوماتیک EMC

سایز رزوه مادگی : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ زانویی مادگی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPLF04-01G

ZPLF04-02G

ZPLF06-01G

ZPLF06-02G

ZPLF06-03G

ZPLF06-04G

ZPLF08-01G

ZPLF08-02G

ZPLF08-03G

ZPLF08-04G

ZPLF10-01G

ZPLF10-02G

ZPLF10-03G

ZPLF10-04G

ZPLF12-02G

ZPLF12-03G

ZPLF12-04G

ZPLF14-02G

ZPLF14-03G

ZPLF14-04G

ZPLF16-02G

ZPLF16-03G

ZPLF16-04G


فیتینگ زانویی چرخشی پنوماتیک emc

فیتینگ زانویی چرخشی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

فیتینگ زانویی چرخشی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPH04-01G

ZPH04-02G

ZPH06-01G

ZPH06-02G

ZPH06-03G

ZPH06-04G

ZPH08-01G

ZPH08-02G

ZPH08-03G

ZPH08-04G

ZPH10-02G

ZPH10-03G

ZPH10-04G

ZPH12-02G

ZPH12-03G

ZPH12-04G


فیتینگ سه راهی وای پنوماتیک emc

فیتینگ سه راهی وای پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ سه راهی وای پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPWT04-01G

ZPWT04-02G

ZPWT06-01G

ZPWT06-02G

ZPWT06-03G

ZPWT06-04G

ZPWT08-01G

ZPWT08-02G

ZPWT08-03G

ZPWT08-04G

ZPWT10-01G

ZPWT10-02G

ZPWT10-03G

ZPWT10-04G

ZPWT12-01G

ZPWT12-02G

ZPWT12-03G

ZPWT12-04G

ZPWT14-02G

ZPWT14-03G

ZPWT14-04G

ZPWT16-02G

ZPWT16-03G

ZPWT16-04G


فیتینگ سه راهی تی پنوماتیک emc

فیتینگ سه راهی تی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ سه راهی تی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPB04-01G

ZPB04-02G

ZPB06-01G

ZPB06-02G

ZPB06-03G

ZPB06-04G

ZPB08-01G

ZPB08-02G

ZPB08-03G

ZPB08-04G

ZPB10-01G

ZPB10-02G

ZPB10-03G

ZPB10-04G

ZPB12-01G

ZPB12-02G

ZPB12-03G

ZPB12-04G

ZPB14-02G

ZPB14-03G

ZPB14-04G

ZPB16-02G

ZPB16-03G

ZPB16-04G


فیتینگ سه راهی پنوماتیک emc

فیتینگ سه راهی پنوماتیک EMC

سایز رزوه : 1/8 اینچ , 1/4 اینچ , 3/8 اینچ , 1/2 اینچ

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ سه راهی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPD04-01G

ZPD04-02G

ZPD06-01G

ZPD06-02G

ZPD06-03G

ZPD06-04G

ZPD08-01G

ZPD08-02G

ZPD08-03G

ZPD08-04G

ZPD10-01G

ZPD10-02G

ZPD10-03G

ZPD10-04G

ZPD12-01G

ZPD12-02G

ZPD12-03G

ZPD12-04G

ZPD14-02G

ZPD14-03G

ZPD14-04G

ZPD16-02G

ZPD16-03G

ZPD16-04G


فیتینگ شیلنگ خور بین راهی پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور بین راهی پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ شیلنگ خور بین راهی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPU04

ZPU06

ZPU08

ZPU10

ZPU12

ZPU14

ZPU16


فیتینگ شیلنگ خور مستقیم پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور مستقیم پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

سایز شیلنگ خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

فیتینگ شیلنگ خور تبدیل مستقیم پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPG06-04

ZPG08-04

ZPG08-06

ZPG10-06

ZPG10-08

ZPG12-08

ZPG12-10


فیتینگ زانویی شیلنگ خور پنوماتیک emc

فیتینگ زانویی شیلنگ خور پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ شیلنگ خور زانویی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPV04

ZPV06

ZPV08

ZPV10

ZPV12

ZPV14

ZPV16


فیتینگ شیلنگ خور پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ شیلنگ خور پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPY04

ZPY06

ZPY08

ZPY10

ZPY12

ZPY14

ZPY16


فیتینگ شیلنگ خور سه راهی emc

فیتینگ شیلنگ خور سه راهی EMC

سایز شیلنگ : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

فیتینگ شیلنگ خور سه راهی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPE04

ZPE06

ZPE08

ZPE10

ZPE12

ZPE14

ZPE16


فیتینگ شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ ورودی : 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

سایز دوطرف شیلنگ خروجی : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

ZPEW-06-4

ZPEW08-04

ZPEW08-06

ZPEW10-06

ZPEW10-08

ZPEW12-08

ZPEW12-10

ZPEW16-12


فیتینگ شیلنگ خور رابط پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور رابط پنوماتیک EMC

سایز دوطرف شیلنگ ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

سایز شیلنگ فرعی خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

فیتینگ شیلنگ خور رابط سه راهی تبدیل پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPEG06-04

ZPEG08-04

ZPEG08-06

ZPEG10-06

ZPEG10-08

ZPEG12-10


فیتینگ شیلنگ خور سه راهی تبدیل پنوماتیک emc

فیتینگ شیلنگ خور سه راهی تبدیل پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

سایز دوطرف شیلنگ خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

فیتینگ شیلنگ خور سه راهی تبدیل پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPW06-04

ZPW08-04

ZPW08-06

ZPW10-06

ZPW10-08

ZPW12-10


رابط تبدیل شیلنگ خور پنوماتیک emc

رابط تبدیل شیلنگ خور پنوماتیک EMC

سایز شیلنگ ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

سایز سه طرف خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

رابط شیلنگ خور تبدیل پنج راهی پنوماتیک ئی ام سی مدل :

ZPKG06-04

ZPKG08-06

ZPKG10-08

ZPKG12-10

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیتینگ پنوماتیک EMC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا