اتصال پنوماتیک سی دی سی

اتصال پنوماتیک سی دی سی

 

اتصال پنوماتیک مستقیم سی دی سی

سری : PC

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال پنوماتیک مستقیم CDC مدل :

PC 04-M5 , PC 04-M6 , PC 04-01 , PC 04-02 , PC 04-03

PC 06-M5 , PC 06-M6 , PC 06-01 , PC 06-02 , PC 06-03

PC 06-04 , PC 08-01 , PC 08-02 , PC 08-03 , PC 08-04

PC 10-01 , PC 10-02 , PC 10-03 , PC 10-04 , PC 12-01

PC 12-02 , PC 12-03 , PC 12-04 , PC14-03 , PC14-04

PC16-03 , PC16-04


اتصال پنوماتیک مادگی مستقیم سی دی سی

سری : PCF

سایز رزوه (داخل رزوه) : M5 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک مادگی مستقیم CDC مدل :

PCF 04-M5 , PCF 04-01 , PCF 04-02 , PCF 04-03 , PCF 06-M5

PCF 06-01 , PCF 06-02 , PCF 06-03 , PCF 06-04 , PCF 08-01

PCF 08-02 , PCF 08-03 , PCF 08-04 , PCF 10-01 , PCF 10-02

PCF 10-03 , PCF 10-04 , PCF 12-02 , PCF 12-03 , PCF 12-04


اتصال پنوماتیک مستقیم آلن خور سی دی سی

سری : POC

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک مستقیم آلن خور CDC مدل :

POC 04-M5 , POC 04-M6 , POC 04-01 ,. POC 04-02 , POC 04-03

POC 06-M5 , POC 06-M6 , POC 06-01 , POC 06-02 , POC 06-03

POC 08-01 , POC 08-02 , POC 08-03 , POC 08-04 , POC 10-01

POC 10-02 , POC 10-03 , POC 10-04 , POC 12-01 , POC 12-02

POC 12-03 , POC 12-04


اتصال پنوماتیک تابلویی سی دی سی

سری : PMM

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال پنوماتیک تابلویی CDC مدل :

PMM 04 , PMM 06 , PMM 08 , PMM 10 , PMM 12 , PMM 16


اتصال پنوماتیک مستقیم کوپلینگی سی دی سی

سری : PCP

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال کوپلینگ

اتصال پنوماتیک مستقیم کوپلینگی CDC مدل :

PCP 04 , PCP 06 , PCP 08 , PCP 10 , PCP 12 , PCP 16


اتصال پنوماتیک تابلویی پلاستیکی سی دی سی
سری : PMP
سایز شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12
اتصال پنوماتیک تابلویی پلاستیکی CDC مدل :
PMP 04 , PMP 06 , PMP 08 , PMP 10 , PMP 12

اتصال پنوماتیک تابلویی مادگی سی دی سی

سری : PMF

سایز رزوه (داخل رزوه) : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک تابلویی مادگی CDC مدل :

PMF 04-01 , PMF 04-02 , PMF-04-03 , PMF 06-01 , PMF 06-02

PMF 06-03 , PMF 08-01 , PMF 08-02 , PMF 08-03 , PMF 08-04

PMF 10-01 , PMF 10-02 , PMF 10-03 , PMF 10-04 , PMF 12-02

PMF 12-03 , PM,F 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی سی دی سی

سری : PL

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال پنوماتیک زانویی CDC مدل :

PL 04-M5 , PL 04-M6 , PL 04-01 , PL 04-02 , PL 04-03

PL 06-M5 , PL 06-M6 , PL 06-01 , PL 06-02 , PL 06-03

PL 06-04 , PL 08-01 , PL 08-02 , PL 08-03 , PL 08-04

PL 10-01 , PL 10-02 , PL 10-03 , PL 10-04 , PL 12-01

PL 12-02 , PL 12-03 , PL 12-04 , PL14-03 , PL14-04

PL16-03 , PL16-04


اتصال پنوماتیک زانویی زاویه دار سی دی سی
سری : PL45
سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ
سایز شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12
اتصال پنوماتیک زانویی زاویه دار CDC مدل :
PL4504-M5 , PL4504-M6 , PL4504-01 , PL4504-02 , PL4504-03
PL4506-M5 , PL4506-M6 , PL4506-01 , PL4506-02 , PL4506-03
PL4506-04 , PL4508-01 , PL4508-02 , PL4508-03 , PL4508-04
PL4510-01 , PL4510-02 , PL4510-03 , PL4510-04 , PL4512-01
PL4512-02 , PL4512-03 , PL4512-04

اتصال پنوماتیک زانویی مادگی سی دی سی

سری : PLF

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی مادگی CDC مدل :

PLF 04-M5 , PLF 04-M6 , PLF 04-01 , PLF 04-02 , PLF 06-M5

PLF 06-M6 , PLF 06-01 , PLF 06-02 , PLF 06-03 , PLF 06-04

PLF 08-01 , PLF 08-02 , PLF 08-03 , PLF 08-04 , PLF 10-01

PLF 10-02 , PLF 10-03 , PLF 10-04 , PLF 12-02 , PLF 12-03

PLF 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی بلند سی دی سی

سری : PLL

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال پنوماتیک زانویی بلند CDC مدل :

PLL 04-M5 , PLL 04-M6 , PLL 04-01 , PLL 04-02 , PLL 04-03

PLL 06-M5 , PLL 06-M6 , PLL 06-01 , PLL 06-02 , PLL 06-03

PLL 06-04 , PLL 08-01 , PLL 08-02 , PLL 08-03 , PLL 08-04

PLL 10-01 , PLL 10-02 , PLL 10-03 , PLL 10-04 , PLL 12-01

PLL 12-02 , PLL 12-03 , PLL 12-04 , PLL 16-03 , PLL 16-04


اتصال پنوماتیک زانویی پلاستیکی بلند سی دی سی
سری : PLLP
سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ
سایز شیلگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12
اتصال پنوماتیک زانویی پلاستیکی بلند CDC مدل :
PLLP 04-M5 , PLLP 04-M6 , PLLP 04-01 , PLLP 04-02 , PLLP 04-03
PLLP 06-M5 , PLLP 06-M6 , PLLP 06-01 , PLLP 06-02 , PLLP 06-03
PLLP 06-04 , PLLP 08-01 , PLLP 08-02 , PLLP 08-03 , PLLP 08-04
PLLP 10-01 , PLLP 10-02 , PLLP 10-03 , PLLP 10-04 , PLLP 12-01
PLLP 12-02 , PLLP 12-03 , PLLP 12-04

اتصال پنوماتیک سه راهی تی سی دی سی

سری : PT

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

اتصال پنوماتیک سه راهی تی CDC مدل :

PT 04-M5 , PT 04-M6 , PT 04-01 , PT 04-02 , PT 04-03

PT 06-M5 , PT 06-M6 , PT 06-01 , PT 06-02 , PT 06-03

PT 06-04 , PT 08-01 , PT 08-02 , PT 08-03 , PT 08-04

PT 10-01 , PT 10-02 , PT 10-03 , PT 10-04 , PT 12-01

PT12-02 , PT 12-03 , PT 12-04 , PT 16-03 , PT 16-04


اتصال پنوماتیک سه راهی تی مادگی سی دی سی

سری : PTF

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک سه راهی تی مادگی CDC مدل :

PTF 04-M5 , PTF 04-M6 , PTF 04-01 , PTF 04-02 , PTF 06-M5

PTF 06-M6 , PTF 06-01 , PTF 06-02 , PTF 06-03 , PTF 08-01

PTF 08-02 , PTF 08-03 , PTF 08-04 , PTF 10-01 , PTF 10-02

PTF 10-03 , PTF 10-04 , PTF 12-02 , PTF 12-03 , PTF 12-04


اتصال پنوماتیک سه راهی سی دی سی

سری : PST

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک سه راهی CDC مدل :

PST 04-M5 , PST 04-M6 , PST 04-01 , PST 04-02 , PST 04-03

PST 06-M5 , PST 06-M6 , PST 06-01 , PST 06-02 PST 06-03

PST 06-04 , PST 08-01 , PST 08-02 , PST 08-03 , PST 08-04

PST 10-01 , PST 10-02 , PST 10-03 , PST 10-04 , PST 12-01

PST 12-02 , PST 12-03 , PST 12-04


اتصال پنوماتیک سه راهی وای سی دی سی

سری : PWT

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک سه راهی وای CDC مدل :

PWT 04-M5 , PWT M6 , PWT 04-01 , PWT 04-02 , PWT 04-03

PWT 06-M5 , PWT 06-M6 , PWT 06-01 , PWT 06-01 , PWT 06-01

PWT 06-02 , PWT 06-03 , PWT 06-04 , PWT 08-01 , PWT 08-02

PWT 08-03 , PWT 08-04 , PWT 10-01 , PWT 10-02 , PWT 10-03

PWT 10-04 , PWT 12-01 , PWT 12-02 , PWT 12-03 , PWT 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی تابلویی سی دی سی

سری : PLM

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال زانو تابلویی پنوماتیک CDC مدل :

PLM 04 , PLM 06 , PLM 08 , PLM 10 , PLM 12


اتصال پنوماتیک چهارراهی وای سی دی سی

سری : PXT

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6

اتصال پنوماتیک چهارراهی وای CDC مدل :

PXT 04-01 , PXT 04-02 , PXT 06-01 , PXT 06-02


اتصال پنوماتیک چهارراهی سی دی سی

سری : PKD

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

سیاز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10

اتصال پنوماتیک چهارراهی CDC مدل :

PKD 0604-01 , PKD 0604-02 , PKD 0804-01 , PKD 0804-02 , PKD 0806-01

PKD 0806-02 , PKD 1006-02 , PKD 1006-03 , PKD 1008-02 , PKD 1008-03


اتصال پنوماتیک سی دی سی

سری : CAS

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک CDC مدل :

CAS 04 , CAS 06 , CAS 08 , CAS 10 , CAS 12


اتصال پنوماتیک زانویی گردان سی دی سی

سری : PH

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی گردان CDC مدل :

PH 03-M5 , PH 04-M5 , PH 04-M6 , PH 04-01 , PH 04-02

PH 06-M5 , PH 06-M6 , PH 06-01 , PH 06-02 , PH 06-03

PH 06-04 , PH 08-01 , PH 08-02 , PH 08-03 , PH 08-04

PH 10-01 , PH 10-02 , PH 10-03 , PH 10-04 , PH 12-02

PH 12-03 , PH 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی نری و مادگی سی دی سی

سری : PHF

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی نری و مادگی CDC مدل :

PHF 03-M5 , PHF 04-M5 , PHF 04-M6 , PHF 04-01 , PHF 04-02

PHF 06-M5 , PHF 06-M6 , PHF 06-01 , PHF 06-02 , PHF 06-03

PHF 06-04 , PHF 08-01 , PHF 08-02 , PHF 08-03 , PHF 08-04

PHF 10-01 , PHF 10-02 , PHF 10-03 , PHF 10-04 , PHF 12-02

PHF 12-03 , PHF 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی سی دی سی

سری : PHL (2)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی CDC مدل :

PHL 04-01(2) , PHL 04-02(2) , PHL 04-03(2) , PHL 04-04(2)

PHL 06-01(2) , PHL 06-02(2) , PHL 06-03(2) , PHL 06-04(2)

PHL 06-01(2) , PHL 08-02(2) , PHL 08-03(2) , PHL 08-04(2)

PHL 10-01(2) , PHL 10-02(2) , PHL 10-03(2) , PHL 10-04(2)

PHL 12-02(2) , PHL 12-03(2) , PHL 12-04(2)


اتصال پنوماتیک زانویی سه راهی سی دی سی

سری : PHL (3)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی سه راهی CDC مدل :

PHL 04-01(3) , PHL 04-02(3) , PHL 04-03(3) , PHL 04-04(3)

PHL 06-01(3) , PHL 06-02(3) , PHL 06-03(3) , PHL 06-04(3)

PHL 06-01(3) , PHL 08-02(3) , PHL 08-03(3) , PHL 08-04(3)

PHL 10-01(3) , PHL 10-02(3) , PHL 10-03(3) , PHL 10-04(3)

PHL 12-02(3) , PHL 12-03(3) , PHL 12-04(3)


اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی سی دی سی

سری : PHT (2)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی CDC مدل :

PHT 04-01(1) , PHT 04-02(1) , PHT 04-03(1) , PHT 04-04(1)

PHT 06-01(1) , PHT 06-02(1) , PHT 06-03(1) , PHT 06-04(1)

PHT 08-01(1) , PHT 08-02(1) , PHT 08-03(1) , PHT 08-04(1)

PHT 10-01(1) , PHT 10-02(1) , PHT 10-03(1) , PHT 10-04(1)

PHT 12-02(1) , PHT 12-03(1) , PHT 12-04(1)


اتصال پنوماتیک چهارراهی سی دی سی

سری : PHT (2)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک چهارراهی CDC مدل :

PHT 04-01(2) , PHT 04-02(2) , PHT 04-03(2) , PHT 04-04(2)

PHT 06-01(2) , PHT 06-02(2) , PHT 06-03(2) , PHT 06-04(2)

PHT 08-01(2) , PHT 08-02(2) , PHT 08-03(2) , PHT 08-04(2)

PHT 10-01(2) , PHT 10-02(2) , PHT 10-03(2) , PHT 10-04(2)

PHT 12-02(2) , PHT 12-03(2) , PHT 12-04(2)


اتصال پنوماتیک شش راهی سی دی سی

سری : PHT (3)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک شش راهی CDC مدل :

PHT 04-01(3) , PHT 04-02(3) , PHT 04-03(3) , PHT 04-04(3)

PHT 06-01(3) , PHT 06-02(3) , PHT 06-03(3) , PHT 06-04(3)

PHT 08-01(3) , PHT 08-02(3) , PHT 08-03(3) , PHT 08-04(3)

PHT 10-01(3) , PHT 10-02(3) , PHT 10-03(3) , PHT 10-04(3)

PHT 12-02(3) , PHT 12-03(3) , PHT 12-04(3)


اتصال پنوماتیک زانویی گردان دو راهی سی دی سی

سری : PA

سایز رزوه : M5 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی گردان دو راهی CDC مدل :

PA 04-M5 , PA 06-01 , PA 08-02 , PA 10-02 , PA 10-03 , PA12-02 , PA12-03


اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی گردان نری و مادگی سی دی سی

سری : PAF

سایز رزوه : M5 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی دو راهی گردان نری و مادگی CDC مدل :

PAF 04-M5 , PAF 06-01 , PAF 08-02 , PAF 10-02 , PAF 10-03

PAF 12-03 , PAF 12-04


اتصال پنوماتیک زانویی چهارراهی سی دی سی

سری : PAT (2)

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی چهارراهی CDC مدل :

PAT 04-01(2) , PAT 04-02(2) , PAT 04-03(2) , PAT 04-04(2)

PAT 06-01(2) , PAT 06-02(2) , PAT 06-03(2) , PAT 06-04(2)

PAT 08-01(2) , PAT 08-02(2). PAT 08-03(2) , PAT 08-04(2)

PAT 10-01(2) , PAT 10-02(2) , PAT 10-03(2) , PAT 10-04(2)

PAT 12-02(2) , PAT 12-03(2) , PAT 12-04(2)


اتصال پنوماتیک زانویی شش راهی سی دی سی

سری : PAT (3)

سایز زروه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

اتصال پنوماتیک زانویی شش راهی CDC مدل :

PAT 04-01(3) , PAT 04-02(3) , PAT 04-03(3) , PAT 04-04(3)

PAT 06-01(3) , PAT 06-02(3) , PAT 06-03(3) , PAT 06-04(3)

PAT 08-01(3) , PAT 08-02(3). PAT 08-03(3) , PAT 08-04(3)

PAT 10-01(3) , PAT 10-02(3) , PAT 10-03(3) , PAT 10-04(3)

PAT 12-02(3) , PAT 12-03(3) , PAT 12-04(3)


رابط پنوماتیک سی دی سی

سری : PUC

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16

رابط پنوماتیک CDC مدل :

PUC 04 , PUC 06 , PUC 08 , PUC 10 , PUC 12 , PUC 14 , PUC 16


رابط پنوماتیک زانویی سی دی سی

سری PUL

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16

رابط پنوماتیک زانویی CDC مدل :

PUL 04 , PUL 06 , PUL 08 , PUL 10 , PUL 12 , PUL 14 , PUL 16


رابط پنوماتیک سه راهی تی سی دی سی

سری : PUT

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16

رابط پنوماتیک سه راهی تی CDC مدل :

PUT 04 , PUT 06 , PUT 08 , PUT 10 , PUT 12 , PUT 14 , PUT 16


رابط پنوماتیک سه راهی وای سی دی سی

سری : PY

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

رابط پنوماتیک سه راهی وای CDC مدل :

PY 04 , PY 06 , PY 08 , PY 10 , PY 12 , PY 16


رابط پنوماتیک سه راهی وای تبدیل سی دی سی

سری : PW

سایز شلنگ اصلی : 6 , 8 , 10 , 12 , 16

سایز شلنگ تبدیل : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک سه راهی وای تبدیل CDC مدل :

PW 0604 , PW 0804 , PW 0806 , PW 1006 , PW 1008

PW1208 , PW 1210 , PW 1612


رابط پنوماتیک تبدیل سی دی سی

سری : PG

سایز شلنگ خور اصلی : 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16

سایز شلنگ خور تبدیل : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک تبدیل CDC مدل :

PG 0604 , PG 0804 , PG 0806 , PG 1006 , PG 1008

PG 1208 , PG 1210 , PG 1412 , PG 1612


رابط پنوماتیک سه راهی تی تبدیل سی دی سی

سری : PGT

سایز شلنگ خور اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

سایز شلنگ خور تبدیل : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک سه راهی تی تبدیل CDC مدل :

PGT 0604 , PGT 0804 , PGT 0806 , PGT 1006 , PGT 1008

PGT 1208 , PGT 1210 , PGT 1610 , PGT 1612 , PGT 0506

PGT 0608 , PGT 0810 , PGT 1012


رابط پنوماتیک زانویی شیلنگ خور سی دی سی

سری : PLJ

سایز اتصال اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

رابط پنوماتیک زانویی شیلنگ خور CDC مدل :

PLJ 04 , PLJ 06 , PLJ 08 , PLJ 10 , PLJ 12 , PLJ 16

PLJ 0604 , PLJ 0806 , PLJ 1008 , PLJ 1210


رابط پنوماتیک مستقیم شیلنگ خور سی دی سی

سری : PGJ

سایز اتصال اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10

رابط پنوماتیک مستقیم شیلنگ خور CDC مدل :

PGJ 0406 , PGJ 0604 , PGJ 0608 , PGJ 0804 , PGJ 0806

PGJ 1006 , PGJ 1008 , PGJ 1206 , PGJ 1208 , PGJ 1210


رابط پنوماتیک دو راهی شیلنگ خور سی دی سی

سری : PYJ

سایز اتصال اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک دو راهی شیلنگ خور CDC مدل :

PYJ 04 , PYJ 06 , PYJ 08 , PYJ 10 , PYJ 12


رابط پنوماتیک دو راهی شیلنگ خور تبدیل سی دی سی

سری : PWJ

سایز اتصال اصلی : 6 , 8 , 10 , 12

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10

رابط پنوماتیک دو راهی شیلنگ خور تبدیل CDC مدل :

PWJ 0604 , PWJ 0806 , PWJ 1008 , PWJ 1210


رابط پنوماتیک دو راهی تی شیلنگ خور سی دی سی

سری : PTJ

سایز اتصال اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک دو راهی تی شیلنگ خور CDC مدل :

PTJ 04 , PTJ 06 , PTJ 08 , PTJ 10 , PTJ 12

PTJ 0604 , PTJ 0806 , PTJ 1008 , PTJ 1210


رابط پنوماتیک سه راهی شیلنگ خور سی دی سی

سری : PSJ

سایز اتصال اصلی : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک سه راهی شیلنگ خور CDC مدل :

PSJ 04 , PSJ 06 , PSJ 08 , PSJ 10 , PSJ 12

PSJ 0604 , PSJ 0806 , PSJ 1008 , PSJ 1210


رابط پنوماتیک شیلنگ خور سی دی سی

سری : PIJ

سایز لوله پلاستیک : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16

رابط پنوماتیک شیلنگ خور CDC مدل :

PIJ 04 , PIJ 06 , PIJ 08 , PIJ 10 , PIJ 12 , PIJ 14 , PIJ 16


رابط پنوماتیک تبدیل شیلنگ خور سی دی سی

سری : PIG

سایز اتصال اصلی : 6 , 8 , 10 , 12 , 16

سایز تبدیل لوله ای : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک تبدیل شیلنگ خور CDC مدل :

PIG 0604 , PIG 0804 , PIG 0806 , PIG 1006

PIG 1008 , PIG 1208 , PIG 1210 , PIG 1612


بست پنوماتیک شیلنگ خور سی دی سی

سری PP

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

بست پنوماتیک شیلنگ خور CDC مدل :

PP 04 , PP 06 , PP 08 , PP 10 , PP 12 , PP16


رابط پنوماتیک شیلنگ خور سی دی سی

سری : PPF

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16

رابط پنوماتیک شیلنگ خور CDC مدل :

PPF 04 , PPF 06 , PPF 08 , PPF 10 , PPF 12 , PPF 16


رابط پنوماتیک چهارراهی سی دی سی

سری : PZA

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8 , 10 , 12

رابط پنوماتیک چهار راهی CDC مدل :

PZA 04 , PZA 06 , PZA 08 , PZA 10 , PZA 12


رابط پنوماتیک پنج راهی تبدیل سی دی سی

سری : PKG

سایز اتصال اصلی : 6 , 8 , 10

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8

رابط پنوماتیک پنج راهی تبدیل CDC مدل :

PKG 0604 , PKG 0804 , PKG 0806 , PKG 1006 , PKG 1008


رابط پنوماتیک چهارراهی تبدیل سی دی سی

سری : PXG

سایز شلنگ خور : 4 , 6

رابط پنوماتیک چهارراهی تبدیل CDC مدل :

PXG 0604 , PXG 0806


رابط پنوماتیک هشت راهی سی دی سی
سری : PMG
اتصال سایز اصلی : 8 و 10 و 12
سایز شیلنگ خور : 4 و 6 و 8
رابط پنوماتیک هشت راهی CDC مدل :
PMG 0804 , PMG 1006 , PMG 1008 , PMG1208

رابط پنوماتیک چهار راهی سی دی سی

سری : PKJ

سایز اتصال اصلی : 6 , 8 , 10

سایز شلنگ خور : 4 , 6 , 8

رابط پنوماتیک چهار راهی  CDC مدل :

PKJ 0604 , PKJ 0804 , PKJ 0806 , PKJ 1006 , PKJ 1008


رابط پنوماتیک چهارراهی شیلنگ خور سی دی سی

سری : PXJ

سایز اتصال اصلی : 6 , 8

سایز شلنگ خور : 4 , 6

رابط پنوماتیک چهارراهی شیلنگ خور CDC مدل :

PXJ 0604 , PXJ 0806

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتصال پنوماتیک سی دی سی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا