اتصالات پنوماتیک شیلنگ خور

اتصالات پنوماتیک شیلنگ خور

 

اتصالات پنوماتیک شیلنگ خور

XCPC pneumatic tube fitting

اتصال مستقیم پنوماتیک

سایز دنده : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPC04-M5 , XPC04-M6 , XPC04-01 , XPC04-02

XPC06-M5 , XPC06-M6 , XPC06-01 , XPC06-02

XPC06-03 , XPC06-04 , XPC08-01 , XPC08-02

XPC08-03 , XPC08-04 , XPC10-01 , XPC10-02

XPC10-03 , XPC10-04 , XPC12-02 , XPC12-03

XPC12-04 , XPC14-03 , XPC14-04 , XPC160-03

XPC16-04


اتصال مستقیم آلن خور پنوماتیک

سایز روزه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

سایز شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPOC04-M5 , XPOC04-M6 , XPOC04-01 , XPOC04-02

XPOC06-M5 , XPOC06-M6 , XPOC06-01 , XPOC06-02

XPOC06-03 , XPOC08-01 , XPOC08-02 , XPOC08-03

XPOC08-04 , XPOC10-01 , XPOC10-02 , XPOC10-03

XPOC10-04 , XPOC12-02 , XPOC12-03 , XPOC12-04

XPOC14-03 , XPOC14-04 , XPOC16-03 , XPOC16-04


اتصال زانویی پنوماتیک

سایز : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPL04-M5 , XPL04-M6 , XPL04-01 , XPL04-02

XPL06-M5 , XPL06-M6 , XPL06-01 , XPL06-02

XPL06-03 , XPL06-04 , XPL08-01 , XPL08-02

XPL08-03 , XPL08-04 , XPL10-01 , XPL10-02

XPL10-03 , XPL10-04 , XPL12-02 , XPL12-03

XPL12-04 , XPL14-03 , XPL14-04 , XPL16-03

XPL16-04


اتصال زانویی بلند پنوماتیک

سایز : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPLL04-M5 , XPLL04-M6 , XPLL04-01 , XPLL04-02

XPLL06-M5 , XPLL06-M6 , XPLL06-01 , XPLL06-02

XPLL06-03 , XPLL06-04 , XPLL08-01 , XPLL08-02

XPLL08-03 , XPLL08-04 , XPLL10-01 , XPLL10-02

XPLL10-03 , XPLL10-04 , XPLL12-02 , XPLL12-03

XPLL12-04 , XPLL14-03 , XPLL14-04 , XPLL16-03

XPLL16-04


اتصال زانویی مادگی پنوماتیک

سایز : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPLF04-M5 , XPLF04-M6 , XPLF04-01 , XPLF04-02

XPLF06-M5 , XPLF06-M6 , XPLF06-01 , XPLF06-02

XPLF06-03 , XPLF08-01 , XPLF08-02 , XPLF08-03

XPLF08-04 , XPLF10-01 , XPLF10-02 , XPLF10-03

XPLF10-04 , XPLF12-02 , XPLF12-03 , XPLF12-04

XPLF14-03 , XPLF14-04 , XPLF16-03 , XPLF16-04


اتصال مستقیم مادگی پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 16

XPCF04-01 , XPCF04-02 , XPCF06-01 , XPCF06-02

XPCF06-03 , XPCF08-01 , XPCF08-02 , XPCF08-03

XPCF08-04 , XPCF10-01 , XPCF10-02 , XPCF10-03

XPCF10-04 , XPCF12-02 , XPCF12-03 , XPCF12-04

XPCF16-03 , XPCF16-04


اتصال سه راهی تی پنوماتیک

سایز روزه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPB04-M5 , XPB04-M6 , XPB04-01 , XPB04-02

XPB06-M5 , XPB06-M6 , XPB06-01 , XPB06-02

XPB06-03 , XPB06-04 , XPB08-01 , XPB08-02

XPB08-03 , XPB08-04 , XPB10-01 , XPB10-02

XPB10-03 , XPB10-04 , XPB12-02 , XPB12-03

XPB12-04 , XPB14-03 , XPB14-04 , XPB16-03

XPB16-04


اتصال سه راهی پنوماتیک

سایز روزه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPD04-M5 , XPD04-M6 , XPD04-01 , XPD04-02

XPD06-M5 , XPD06-M6 , XPD06-01 , XPD06-02

XPD06-03 , XPD06-04 , XPD08-01 , XPD08-02

XPD08-03 , XPD08-04 , XPD10-01 , XPD10-02

XPD10-03 , PXD10-04 , XPD12-02 , XPD12-03

XPD12-04 , XPD14-03 , XPD14-04 , XPD16-03

XPD16-04


اتصال سه راهی وای پنوماتیک

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPX04-M5 , XPX04-M6 , XPX04-01 , XPX04-02

XPX06-M5 , XPX06-M6 , XPX06-01 , XPX06-02

XPX06-03 , XPX06-04 , XPX08-01 , XPX08-02

XPX08-03 , XPX08-04 , XPX10-01 , XPX10-02

XPX10-03 , XPX10-04 , XPX12-02 , XPX12-03

XPX12-04


اتصال چهار راهی پنوماتیک و اتصال چهار راهی تبدیل پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8

XPKB04-01 , XPKB04-02 , XPKB06-01 , XPKB06-02

XPKB06-03 , XPKB08-01 , XPKB08-02 , XPKB08-03

XPKD06-04-01 , XPKD08-04-02

XPKD08-06-02 , XPKD10-08-03


اتصال زانویی گردان پنوماتیک

ساز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPH04-M5 , XPH04-M6 , XPH04-01 , XPH04-02

XPH06-M5 , XPH06-M6 , XPH06-01 , XPH06-02

XPH06-03 , XPH08-01 , XPH08-02 , XPH08-03

XPH08-04 , XPH10-02 , XPH10-03 , XPH10-04

XPH12-02 , XPH12-03 , XPH12-04


اتصال زانویی گردان نری و مادگی پنوماتیک

سایز رزوه : M5 و M6 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPHF04-M5 , XPHF04-M6 , XPHF04-01 , XPHF04-02

XPHF06-M5 , XPHF06-M6 , XPHF06-01 , XPHF06-02

XPHF06-03 , XPHF08-01 , XPHF08-02 , XPHF08-03

XPHF08-04 , XPHF10-02 , XPHF10-03 , XPHF10-04

XPHF12-02 , XPHF12-03 , XPHF12-04


اتصال مستقیم تابلویی مادگی پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPMF04-01 , XPMF04-02 , XPMF06-01 , XPMF06-02

XPMF06-03 , XPMF08-01 , XPMF08-02 , XPMF08-03

XPMF08-04 , XPMF10-01 , XPMF10-02 , XPMF10-03

XPMF10-04 , XPMF12-02 , XPMF12-03 , XPMF12-04

XPMF14-04 , XPMF16-04


اتصال مستقیم شیلنگ خور پنوماتیک

شینگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

XPGJ06-04 , XPGJ08-04 , XPGJ08-06 , XPGJ10-06

XPGJ10-08 , XPGJ12-06 , XPGJ12-08 , XPGJ12-10


اتصال زانویی شیلنگ خور پنوماتیک و اتصال زانویی شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPLJ04 , XPLJ06 , XPLJ08 , XPLJ10 , XPLJ12

XPLJ06-04 , XPLJ08-06 , XPLJ10-08 , XPLJ12-10


اتصال سه راهی Y شیلنگ خور و اتصال سه راهی Y شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPYJ04 , XPYJ06 , XPYJ08 , XPYJ10 , XPYJ12

XPWJ06-04 , XPWJ08-06 , XPWJ10-08 , XPWJ12-10


رابط بین اتصال شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 16

XPIJ04 , XPIJ06 , XPIJ08 , XPIJ10 , XPIJ12 , XPIJ16


اتصال چهار راهی شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10

XPKJ06-04 , XPKJ08-04 , XPKJ08-06 , XPKJ10-06 , XPKJ10-08


اتصال سه راهی شیلنگ خور پنوماتیک و اتصال سه راهی شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPDJ04 , XPDJ06 , XPDJ08

XPDJ110 , XPDJ12 , XPDJ06-04

XPSJ06-04 , XPSJ08-06

XPSJ10-08 , XPSJ12-10


اتصال سه راهی T شیلنگ خور تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPTJ06-04 , XPTJ08-06 , XPTJ10-08 , XPTJ12-10


کورکن اتصال شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 16

XPP04 , XPP06 , XPP08 , XPP10 , XPP12 , XPP16


تبدیل بین اتصال شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12 و 16

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPIG06-04 , XPIG08-06 , XPIG10-08

XPIG12-10 , XPIG16-12


اتصال رابط تابلویی پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPM04 , XPM06 , XPM08 , XPM10

XPM12 , XPM14 , XPM16


رابط چهار راهی شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPZA04 , XPZA06 , XPZA08

XPZA10 , XPZA12


رابط چهار راهی پنوماتیک و رابط چهار راهی تبدیل پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10

XPK04 , XPK06 , XPK08

XPKG06-04 , XPKG08-04 , XPKG08-06

XPKG10-06 , XPKG10-08


رابط زانویی تابلویی پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPLM04 , XPLM06 , XPLM08 , XPLM10 , XPLM12


اتصال زانویی گردان دو تایی پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

XPHT04-01 , XPHT04-02 , XPHT06-01 , XPHT06-02

XPHT06-03 , XPHT08-01 , XPHT08-02 , XPHT08-03


اتصال زانویی گردان سه تایی پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

XPHT04-01 , XPHT04-02 , XPHT06-01 , XPHT06-02

XPHT06-03 , XPHT08-01 , XPHT08-02 , XPHT08-03


بست شیلنگ پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12

XPPF04 , XPPF06 , XPPF07

XPPF08 , XPPF10 , XPPF12


رابط شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPU04 , XPU06 , XPU08 , XPU10

XPU12 , XPU14 , XPU16


رابط زانویی شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPV04 , XPV06 , XPV08 , XPV10

XPV12 , XPV14 , XPV16


رابط سه راهی T شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16

XPE04 , XPE06 , XPE08 , XPE10

XPE12 , XPE14 , XPE16


رابط سه راهی Y شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPY04 , XPY06 , XPY08

XPY10 , XPY12


رابط تبدیل شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12 و 16

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14

XPG06-04 , XPG08-04 , XPG08-06 , XPG10-06

XPG10-08 , XPG12-10 , XPG16-12 , XPG16-14


رابط تبدیل سه راهی T شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12 و 16

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPGE06-04 , XPGE08-06 , XPGE10-08

XPGE12-10 , XPGE16-12


رابط تبدیل سه راهی T شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12 و 16

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPEG06-04 , XPEG08-06 , XPEG10-08

XPEG12-10 , XPEG16-12


رابط تبدیل سه راهی Y شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 6 و 8 و 10 و 12

شیلنگ خور خروجی : 4 و 6 و 8 و 10

XPW06-04 , XPW08-06 , XPW10-08 , XPW12-10


رابط چهار راهی تبدیل شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 8

شیلنگ خور خروجی : 6

XPXJ08-06


رابط چهار راهی تبدیل شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور ورودی : 8

شیلنگ خور خروجی : 6

XPXG08-06


اتصال تبدیل چهار راهی شیلنگ خور پنوماتیک

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 اینچ

شیلنگ خور : 6

XPXT06-01 , XPXT06-02


فلوکنترل سرجکی پنوماتیک

سایز رزوه : M5 و 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XJSC04-M5 , XJSC04-01 , XJSC04-02 , XJSC06-M5

XJSC06-01 , XJSC06-02 , XJSC06-03 , XJSC06-04

XJSC08-01 , XJSC08-02 , XJSC08-03 , XJSC08-04

XJSC10-01 , XJSC10-02 , XJSC10-03 , XJSC10-04

XJSC12-02 , XJSC12-03 , XJSC12-04


فلوکنترل سرجکی اورینگ دار پنوماتیک

سلیز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 و 1/2 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XJSC04-G01 , XJSC04-G02 , XJSC06-G01 , XJSC06-G02

XJSC06-G03 , XJSC06-G04 , XJSC08-G01 , XJSC08-G02

XJSC08-G03 , XJSC08-G04 , XJSC10-G01 , XJSC10-G02

XJSC10-G03 , XJSC10-G04 , XJSC12-G02 , XJSC12-G03

XJSC12-G04


فلوکنترل بین راهی شیلنگ خور پنوماتیک

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XPA04 , XPA06 , XPA08 , XPA10 , XPA12


فلوکنترل زانویی سرجکی پنوماتیک

سلیز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XSS04-01 , XSS04-02 , XSS06-01 , XSS06-02

XSS08-01 , XSS08-02 , XSS10-02 , XSS10-03

XSS12-03


فلوکنترل زانویی سرجکی اورینگ دار پنوماتی

سایز رزوه : 1/8 و 1/4 و 3/8 اینچ

شیلنگ خور : 4 و 6 و 8 و 10 و 12

XSS04-G01 , XSS04-G02 , XSS06-G01 , XSS06-G02

XSS08-G01 , XSS08-G02 , XSS10-G02 , XSS10-G03

XSS12-G02 , XSS12-G03

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتصالات پنوماتیک شیلنگ خور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا